Hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế là thỏa thuận các bên (ít nhất một bên là thương nhân) tham gia xác lập, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong giao dịch thực hiện hoạt động thương mại đối với hàng hóa, dịch vụ thiết lập trên cơ sở văn bản, dữ liệu điện tử/thông điệp dữ liệu, các hình thức có giá trị tương đương văn bản hoặc bằng miệng có sự thi hành đầy đủ giao dịch thực tế.

Cụ thể hóa định nghĩa bằng các thuật ngữ pháp lý được quy định tại Điều 3 Luật thương mại 2005: 

1. Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

2. Hàng hóa bao gồm:
a) Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai;
b) Những vật gắn liền với đất đai.

5. Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu giữ bằng phương tiện điện tử.

8. Mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận.

9. Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đây gọi là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận.

10. Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.

11. Các hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thương mại.

15. Các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Khoản 1 Điều 6 Luật thương mại 2005 về Thương nhân: Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.

Hợp đồng kinh tế đóng vai trò quan trọng trong đời sống và kinh tế thị trường, đồng thời càng quan trọng hơn khi Việt Nam đang tiến nhanh, thúc đẩy mạnh ra thị trường quốc tế. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.