Thủ tục đầu tư

Trình tự thực hiện các thủ tục

Bước 1: Đăng ký giới thiệu địa điểm đầu tư

1. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký giới thiệu địa điểm đầu tư để được giới thiệu địa điểm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển ngành của tỉnh, trên cơ sở xem xét các yếu tố liên quan đến ngành nghề, diện tích, bảo vệ môi trường.

Cơ quan thẩm quyền giải quyết là Sở Kế hoạch và Đầu tư.

đọc tiếp